Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - logo_top
Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - symbole
Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - foto 1 Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - foto 2 Kancelaria Notarialna Łodź, Aleksander Szymański, Katarzyna Sobanska-Tiutiunik - foto3
Menu
Witamy na stronie naszej kancelarii notarialnej

Sprzedaż lub darowizna nieruchomości zabudowanej lub działki

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • opis nieruchomości,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

Sprzedaż lub darowizna lokalu (mieszkalnego/garażu) z księgą wieczystą

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (ważne 14 dni od daty wydania),
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie - zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona,

Pełnomocnictwo do sprzedaży

 • dane osobowe osoby udzielającej pełnomocnictwa (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dane osobowe osoby pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości, lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • zakres pełnomocnictwa

Testament

 • dane osobowe osoby sporządzającej testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Umowa majątkowa małżeńska (np. intercyza)

 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub podana data zawarcia małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków lub przyszłych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).