Darowizna działki u notariusza

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji na rynku nieruchomości, w tym w szczególności dotyczących darowizny działek.Sporządzanie aktów notarialnych ugód odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron.Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz ewentualnie naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest umowa darowizny działki?

Sprzedaż działki budowlanej, podobnie jak sprzedaż domu, mieszkania czy innej nieruchomości, sprowadza się do przeniesienia prawa własności z osoby sprzedającej nieruchomość na osobę kupującą. Obiema stronami takiej umowy mogą być osoby fizyczne lub prawne – spółki, fundacje itp.

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem jej nieważności.

Dokumenty potrzebne do darowizny działki?

Na spotkanie w kancelarii należy ze sobą przynieść następujące dokumenty:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • opis nieruchomości,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

Jak odbywa się sporządzenie umowy darowizny działki u notariusza?

Zwykle jedna ze stron kontaktuje się z kancelarią celem uzyskania informacji na temat czynności sporządzenia umowy sprzedaży działki, potrzebnych dokumentów, a następnie umawia termin wizyty. Notariusz może również wyjaśnić, jakie są sposoby zabezpieczenia płatności za sprzedawaną działkę.

Na miejscu w kancelarii notariusz weryfikuje przedstawione dokumenty i sporządza na podstawie udostępnionych informacji umowę w formie aktu notarialnego. Po odczytaniu i podpisaniu umowy, zwykle kupujący dokonuje błyskawicznego przelewu lub uiszcza zapłatę w gotówce, a notariusz rejestruje drogą elektroniczną wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o dokonanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Kupujący staje się właścicielem nieruchomości już z chwilą zawarcia umowy.

Ile kosztuje sporządzenie umowy darowizny działki?

Zawarcie umowy sprzedaży działki u notariusza wiąże się z opłatami, których wysokość uzależniona jest od rodzaju oraz wartości nabywanej nieruchomości. Składają się na nie:

 • podatki,
 • opłaty sądowe,
 • taksa notarialna.

Podatki związane z darowizną działki

Darowizna działki podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, którego wysokość określa  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym oraz od kwoty darowizny. Na mocy art. 17 ust. 4 ustawy o podatku od spadku i darowizn rozporządzenie Ministra Finansów określa następujące stawki podatku:

Kwoty nadwyżki w zł STAWKA PODATKU
ponad
do
 
Od nabywców z I grupy
-
11 833
3%
11 833
23 665
355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 665
-
946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł
Od nabywców z II grupy
-
11 833
7%
11 833
23 665
828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 665
-
1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł
Od nabywców z III grupy
-
11 833
12%
11 833
23 665
1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł
23 665
-
3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości określona przez strony umowy. Wartość ta podlega weryfikacji przez urzędników z urzędu skarbowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że do powyższych kwot wlicza się nie tylko wartość ostatniej darowizny, ale sumę wszystkich darowizn otrzymanych od jednej osoby z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Od podanych kwot podatku obowiązują zwolnienia. Podatku więc się nie zapłaci, jeśli wartość darowizny nie przekroczy następujących kwot wartości czystej, czyli po odliczeniu po odjęciu wartości długów i ciężarów. Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, ciężarem jest obciążenie inne niż dług, które w chwili nabycia zmniejsza rynkową wartość przedmiotu nabycia. Oto kwoty zwolnień:

 • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, 
 • 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Opłaty sądowe przy sprzedaży działki

Wysokość opłat sądowych pobieranych przez notariusza przy sprzedaży działki regulowana jest zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 • wpis własności w księdze wieczystej – 200 zł

Wysokość taksy notarialnej przy darowizny działki

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wartość podstawowej stawki taksy notarialnej:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze- pisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Wysokość honorarium notariusza każdorazowo ustalana jest indywidualnie z klientem. Dla przykładu, w przypadku darowizny działki o wartości 400 tys. zł, maksymalna wysokość taksy notarialnej będzie wynosiła 1185 zł (505 zł + 680 zł) netto.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w wysokości 200 zł oraz za wypisy zależnie od ich ilości i objętości umowy.

Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane opłaty są wartościami netto i objęte są PTiU w wysokości 23%.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.