Sprzedaż lokalu użytkowego

Kancelaria Notarialna Sobańska-Tiutiunik, Szymański posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej transakcji na rynku nieruchomości, w tym w szczególności dotyczących sprzedaży i kupna lokali użytkowych.Sporządzanie aktów notarialnych ugód odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron.Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz ewentualnie naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest umowa sprzedaży lokalu użytkowego?

Sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego odrębną własność, podobnie jak sprzedaż domu, mieszkania czy innej nieruchomości, sprowadza się do przeniesienia prawa własności z osoby sprzedającej nieruchomość na osobę kupującą. Obiema stronami takiej umowy mogą być osoby fizyczne lub prawne – spółki, fundacje itp.

Jeśli lokal użytkowy ma formę prawną spółdzielczego, własnościowe prawa do lokalu – jego formalnym właścicielem jest spółdzielnia, która wyodrębnia ograniczone prawa rzeczowe do lokalu użytkowego. Taki lokal może być sprzedany i dziedziczone, ale nie ma odrębnej księgi wieczystej, więc przy sprzedaży nie trzeba dokonywać opłat z tym związanych.

Umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem jej nieważności.

Jak odbywa się sporządzenie umowy sprzedaży lokalu użytkowego?

Zwykle jedna ze stron kontaktuje się z kancelarią celem uzyskania informacji na temat czynności sporządzenia umowy sprzedaży lokalu użytkowego, potrzebnych dokumentów, a następnie umawia termin wizyty. Notariusz może również wyjaśnić, jakie są sposoby zabezpieczenia płatności za sprzedawaną nieruchomość.

Na miejscu w kancelarii notariusz weryfikuje przedstawione dokumenty i sporządza na podstawie udostępnionych informacji umowę w formie aktu notarialnego. Po odczytaniu i podpisaniu umowy, zwykle kupujący dokonuje błyskawicznego przelewu lub uiszcza zapłatę w gotówce, a notariusz rejestruje drogą elektroniczną wniosek do Sądu wieczystoksięgowego o dokonanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. Kupujący staje się właścicielem nieruchomości już z chwilą zawarcia umowy.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży lokalu użytkowego

Na spotkanie w kancelarii należy ze sobą przynieść następujące dokumenty:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów, ewentualnie wyrys z operatu ewidencji gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działki, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu lub ważna decyzja o warunkach zabudowy,
 • tytuł nabycia (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • w przypadku nabycia przez dziedziczenie – zaświadczenie urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku,
 • opis nieruchomości,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
 • dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

Ile kosztuje sporządzenie umowy sprzedaży lokalu użytkowego?

Zawarcie umowy sprzedaży lokalu użytkowego u notariusza wiąże się z opłatami, których wysokość uzależniona jest od rodzaju oraz wartości nabywanej nieruchomości. Składają się na nie:

 • podatki,
 • opłaty sądowe,
 • taksa notarialna.

Podatki związane z transakcją sprzedaży lokalu użytkowego

Wysokość podatku reguluje Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (ustawa o PCC). Zgodnie z jej zapisami, sprzedaż nieruchomości podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2%. W przypadku, gdy sprzedawcą jest podatnik VAT, czynność sprzedaży zwolniona jest z PCC, ale podlega podatkowi od sprzedaży i usług (PTiU – VAT) w wysokości 23%. 

Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości określona przez strony umowy. Wartość ta podlega weryfikacji przez urzędników z urzędu skarbowego.

Opłaty sądowe przy sprzedaży lokalu użytkowego

Wysokość opłat sądowych pobieranych przez notariusza przy sprzedaży lokalu użytkowego regulowana jest zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 • wpis własności w księdze wieczystej – 200 zł

Wysokość taksy notarialnej przy sprzedaży lokalu użytkowego

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wartość podstawowej stawki taksy notarialnej:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze- pisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Wysokość honorarium notariusza każdorazowo ustalana jest indywidualnie z klientem. Dla przykładu, w przypadku sprzedaży lokalu użytkowego o wartości 400 tys. zł, maksymalna wysokość taksy notarialnej będzie wynosiła 2370 zł (1010 zł + 1360 zł) netto.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za złożenie wniosku wieczystoksięgowego w wysokości 200 zł oraz za wypisy zależnie od ich ilości i objętości umowy.

Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane opłaty są wartościami netto i objęte są PTiU w wysokości 23%.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.