Dział spadku u notariusza

Kancelaria Notarialna Szymański, Sobańska-Tiutiunik posiada wieloletnie doświadczenie przeprowadzaniu czynności notarialnych związanych z prawem spadkowym, w tym w szczególności dotyczących działu spadku. Sporządzanie aktów notarialnych umów odbywa się sprawnie, w komfortowych warunkach, z uwzględnieniem prywatności stron.  Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz bezpłatnie udzieli informacji o zamierzonej czynności notarialnej – odnośnie jej podstaw i skutków prawnych, wymaganych dokumentów, wysokości opłat notarialnych, sądowych oraz naliczanych podatków.

W tym artykule

Co to jest dział spadku?

Z chwilą śmierci spadkodawcy następuje otwarcie spadku, a spadkobiercy wchodzą łącznie w całokształt sytuacji prawnej swojego spadkodawcy – z punktu widzenia jego majątku, stają się współwłaścicielami całego majątku spadkodawcy. Czynność prawna o nazwie „działu spadku” ma za zadanie rozdysponowanie rzeczy i praw wchodzących w skład spadku do majątku poszczególnych spadkobierców.

Konsekwencją dokonania podziału spadku jest również zmiana w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe – każdy z dotychczasowych współspadkobierców odpowiada samodzielnie za długi spadkowe w stosunku wielkości udziału, jaki mu przypada w spadku.

Jeżeli do masy spadkowej należy

 • nieruchomość,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Zgodnie z Art. 1037 Kodeksu cywilnego, umowa o dział spadku wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Sporządzenia umowy o dział spadku u notariusza wymaga zgody pomiędzy spadkobiercami. W przeciwnym razie rozwiązaniem jest próba osiągnięcia zgody drogą negocjacji, na przykład z udziałem mediatora, a jeśli i to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów – dział spadku drogą postępowania sądowego.

Jak odbywa się sporządzenie notarialnego aktu działu spadku?

Warunkiem przystąpienia do czynności działu spadku jest stwierdzenie praw do spadku – za pomocą notarialnego poświadczenia dziedziczenia lub poprzez sądowe stwierdzenie nabycia spadku.

Podziału spadku u notariusza można dokonać na różne sposoby:

 • fizyczne rozdzielenie majątku odpowiednio do wielkości udziału wszystkich spadkobierców,
 • przyznanie majątku tylko jednemu lub kilku dziedziczącym z obowiązkiem spłaty pozostałych osób;
 • przyznanie poszczególnych składników majątkowych określonym osobom, bez dokonywania spłat czy dopłat.

Ile kosztuje dział spadku u notariusza?

Czynność działu spadku u notariusza wiąże się z opłatami, których wysokość uzależniona jest od wielu czynników, takich jak wartość majątku spadkowego, rodzaj składowych majątku, a także stopień pokrewieństwa spadkobierców ze spadkodawcą. Składają się na nie:

 • podatki od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty sądowe,
 • taksa notarialna.

Opłaty sądowe związane z działem spadku

Wysokość opłat sądowych pobieranych przez notariusza przy dziale spadku regulowana jest zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ze względu na szeroką gamę opłat sądowych, które mogą się wiązać z działem spadku, prosimy o kontakt z kancelarią celem uzyskania szczegółowych informacji.

Wysokość taksy notarialnej przy dziale spadku

Maksymalną wysokość taksy notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Wartość podstawowej stawki taksy notarialnej:

 1. do 3000 zł – 100 zł;
 2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
 3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
 4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
 5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
 6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
 7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze- pisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

W przypadku działu spadku, stawka taksy notarialnej jest ustalana indywidualnie na podstawie stopnia skomplikowania konkretnej sprawy i wartości majątku spadkowego podlegającego działowi.

Dla przykładu, jeśli łączna wartość majątku spadkowego to 400 000 zł, wysokość taksy notarialnej będzie wynosiła 2370 zł, co wynika z obliczenia: 1010 zł + 1360 (0,4% x (400 000 – 60 000))

Do wartości taksy notarialnej należy doliczyć wynagrodzenie za sporządzenie wypisów w wysokości 6 zł za każdą stronę. Wszystkie podane opłaty są wartościami netto i objęte są PTiU w wysokości 23%.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.