Protokół zgromadzenia akcjonariuszy u notariusza

Nasza kancelaria od lat obsługuje wiele łódzkich firm i przedsiębiorców, dlatego doskonale rozumiemy język biznesu. Jeśli sprawa tego wymaga, wyjaśniamy prawne znaczenie dokonywanych czynności notarialnych. Przekazujemy nasze opinie wyłącznie w sposób jasny i zrozumiały, z pełnym zaangażowaniem w interesy Klientów.

W tym artykule

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest kluczowym wydarzeniem w życiu spółki akcyjnej. Protokół sporządzony podczas tego zgromadzenia stanowi nieodzowny dokument, który rejestruje kluczowe decyzje i działania. Jego ważność prawna wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, a rzetelne prowadzenie protokołu stanowi gwarancję zachowania przejrzystości oraz zgodności z obowiązującym prawem.

Forma i Treść Protokołu

Kodeks spółek handlowych jasno określa, że treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinna być zamieszczona w protokole. Ten dokument musi być sporządzony przez notariusza i przybrać formę aktu notarialnego, aby zapewnić mu ważność prawną.

Termin i Uczestnictwo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. W tym czasie akcjonariusze mają możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wartością dodaną jest fakt, że pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być nawet pośrednik.

Różnorodność Pełnomocnictw

Pełnomocnictwo udzielone pełnomocnikowi pozwala na reprezentację akcjonariusza oraz wykonywanie jego prawa głosu na zgromadzeniu. To istotne narzędzie, umożliwiające skuteczne wzięcie udziału w procesie decyzyjnym. Pełnomocnicy mogą reprezentować nawet kilku akcjonariuszy i głosować zgodnie z instrukcjami, które otrzymali.

Ważne Kompetencje Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie posiada szerokie kompetencje, które wpływają na kierunek działalności spółki. Podczas tego zgromadzenia podejmuje się decyzje m.in. dotyczące:

 • sprawozdań zarządu: rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;
 • absolutorium: udzielania absolutorium członkom organów spółki za wykonanie ich obowiązków.
 • roszczeń i zbyć: podejmowania postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody oraz decydowania o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego części;
 • nieruchomości: decydowania o nabyciu, zbyciu lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości;
 • emitowania obligacji: emitowania różnych rodzajów obligacji, takich jak zamienne, z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne;
 • własne akcje: Posiadania prawa nabywania własnych akcji.
 • kapitał zapasowy: Rozstrzygania o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego.
 • ponadto, zgromadzenie podejmuje uchwałę w przypadku zawarcia umowy o nabycie dla spółki jakiegokolwiek mienia, gdy cena przewyższa jedną dziesiątą kapitału zakładowego. To chroni interesy spółki i akcjonariuszy.

Czynności notarialne, jakie wykonujemy na rzecz firm

Wśród czynności notarialnych, jakie wykonujemy na rzecz firm i przedsiębiorców, na wyróżnienie zasługują:

 • sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej, partnerskiej, akcyjnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej;
 • sporządzenie statutu spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej, fundacji;
 • dokonanie zmiany umowy spółki lub statutu;
 • sporządzenie umowy wniesienia aportu;
 • sporządzenie protokółu ze zgromadzenia wspólników spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzenie protokółu z walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej;
 • sporządzenie oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów lub akcji;
 • sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzenie umowy darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • sporządzenie umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych;
 • połączenie, podział i przekształcenie spółek;
 • sporządzenie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa;
 • pełnomocnictwo i prokura
 • likwidacja spółki.
Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.