Protokół zgromadzenia wspólników u notariusza

Nasza kancelaria od lat obsługuje wiele łódzkich firm i przedsiębiorców, dlatego doskonale rozumiemy język biznesu. Wśród czynności czynności notarialnych, jakie świadczymy na rzecz firm, znajduje się sporządzanie protokołów zgromadzeń wspólników, najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym artykule

Zgodnie z Art. 104 ustawy Prawo o notariacie, notariusz świadczy usługę spisywania protokołów:

  • spółek oraz innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych,
  • walnych zgromadzeń organizacji społecznych,
  • stowarzyszeń,
  • spółdzielni.

Protokoły spisywane są przez notariusza w formie aktu notarialnego. Sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z o. o. ma na celu stwierdzenie czynności prawnych lub faktycznych, a także zdarzeń, które wywołują skutki prawne.

Co to jest protokół zgromadzenia wspólników?

Protokół Zgromadzenia Wspólników to dokument, którego sporządzenie jest obowiązkowym elementem każdego zgromadzenia wspólników. Dokument taki opisuje przebieg obrad, którego prawdziwość i zgodność poświadczają swoimi podpisami protokolant i prowadzący zgromadzenie. Zasady przeprowadzania zgromadzenia wspólników ściśle określają przepisy Art. 235 Kodeksu spółek handlowych.

Kiedy obecność notariusza przy protokołowaniu jest konieczna?

Notariusz może protokołować każde zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na co w wielu spółkach decydują się zarządy i wspólnicy. Notariusz ma obowiązek stawić się na zgromadzeniach członków spółki w szczególności w następujących sytuacjach:

  • przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu spółki (art. 270 pkt 2 k.s.h.),
  • przy podjęciu uchwały o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (art. 270 pkt 2 k.s.h.),
  • w przypadku zmiany treści umowy spółki.

Ile kosztuje sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólnika przez notariusza?

Stawki taksy notarialnej za sporządzenie protokołu spółki z o. o. przez notariusza określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Wynoszą one:

  • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 750 zł
  • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawierającego podwyższenie kapitału zakładowego spółki – taksa zależna jest od różnicy pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego, a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego,
  • sporządzenia protokołu z posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł.

Do kosztu sporządzenia aktu notarialnego należy doliczyć opłatę za wypisy aktu notarialnego zależną od ich liczby i objętości oraz 23% podatku VAT.

Umów spotkanie z notariuszem

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia terminu spotkania w kancelarii w związku z planowanymi przez Państwa czynnościami notarialnymi.